bobestyrer

Privat skifte

Privat skifte

Ved denne skifteform, kan arvingerne selv styre behandlingen af boet. Tidligere skulle arvingerne vedgå sig arv og gæld for at få boet udleveret. Men det er ikke længere et krav for at få boet udleveret som privat skifte.

Udlevering til privat skifte forudsætter, at alle arvinger anmoder om privat skifte, samt at mindst én arving er solvent og myndig. Herudover skal boet være solvent. Det betyder, at der skal være likviditet i boet til løbende at betale boets forpligtelser, f.eks. begravelsesudgifter og udgifter til fast ejendom.

I forbindelse med udlevering af boet til privat skifte, skal der indrykkes proklama i Statstidende, samt udpeges en kontaktperson for boet. Herefter skal afdødes kreditorer anmelde deres krav til boets kontaktperson. Arvinger kan på den måde danne sig et overblik over boets gæld, inden arven udbetales til arvingerne.

Når først arvingerne begynder på at dele arven, hæfter arvingerne personligt og solidarisk for boets gæld. Skulle det vise sig at gælden er større end først antaget, og boet dermed er insolvent, er mulighed for udbakning. På den måde kan arvingerne slippe ud af hæftelsen ved at tilbagelevere det modtagne til boet, og lade boet overgå til et bobestyrerbo.

 

Tidsfrister

Arvingerne skal senest 6 måneder efter dødsfaldet indsende åbningsstatus til skifteretten. Herefter skal afdødes aktiver realiseres enten ved salg til tredjemand eller udlæg til arvinger, og boets gæld skal betales.

Senest 15 måneder efter dødsfaldet, skal arvingerne indsende boregnskab. Boregnskabet skal indeholde redegørelse for realisering af aktiver og betaling af gæld. Herudover skal det oplyse om fordeling af arv og betaling af boafgift.

 

Overgang til bobestyrerbo

Skifteretten kan bestemme at et dødsbo skal overgå fra privat skifte til bobestyrerbo i følgende tilfælde:

  1. Privat skifte kræver samarbejde mellem arvingerne, hvis blot en enkelt arving ikke længere ønsker privat skifte, overgår boet til bobestyrer.
  2. Hvis der er usikkerhed om dødsboets solvens, kan skifteretten efter anmodning fra en kreditor henvise boet til bobestyrer.
  3. Hvis fristerne for åbningsstatus eller boregnskab overskrides overgår boet også til bobestyrer.
  4. Endelig kan boet overgå til bobestyrer, hvis skifteretten ikke finder at boet bliver behandlet betryggende.

 

Det kan være en stor opgave at være håndtere et privat skifte.

Kontakt mig tidligt i processen og kom godt fra start. Jeg hjælpe med at styre processen hele vejen gennem bobehandlingen.

 

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og er specialiseret inden for familieret og arveret.

privat skifteprivat skifte

privat skifte